Submit manuscript...
International Journal of
eISSN: 2381-1803

Complementary & Alternative Medicine

Current Issue - Volume 15 Issue 4

Opinion Open Access

Review Article Open Access

Commentary Open Access

Review Article Open Access

Review Article Open Access

The system of sports training for athletes at the university

Liliya Mansurovna Smirnova,1 Nuriya Mansurovna Kharissova,2 Farida Amvarovna Mindubayeva,2 Yelena Yurevna Salikhova,2 Neylya Nurlanovna Akimzhanova,2 Sholpan Shaimenovna Sarsembayeva,2 Gulnur Kasymkhanovna Rysspayeva,2 Yelena Gennadievna Komkina,2 Khalil Nurlanovich Akimzhanov3

PDF | Full text |

Research Article Open Access