Submit manuscript...
eISSN: 2373-6372

Gastroenterology & Hepatology: Open Access

Volume 2 - Issue 4

Mini Review Open Access

Conceptual Paper Open Access

Case Report Open Access

Case Report Open Access

Case Report Open Access

Case Report Open Access

Research Article Open Access

The Association of Low Free Testosterone with Histological Severity of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Japanese Men

Yoshio Sumida1*, Michiaki Fukui2, Jintetsu Soh3, Saiyu Tanaka4, Shunsuke Imai5, Hiroshi Mochizuki6, Eijiro Okajima6, Hiroyoshi Taketani1, Tasuku Hara1,Yuya Seko1, Hiroshi Ishiba1, Akira Okajima1, Takafumi Senmaru2, Kojiroh Mori4, Kanji Yamaguchi1, Michihisa Moriguchi1, Hironori Mitsuyoshi1, Kazuyuki Kanemasa4, Kohichiroh Yasui1, Masahito Minami1 and YoshitoItoh1